radioFB-QRmanji

Post Format Text Only

Pravo na pristup informacijama

IBAN: HR6525000091102001437
tel +385 (0)31/ 613-617, fax 613-748
oib: 34578338718
Urbroj: 10/2016.
Našice, 15.siječnja 2016.

Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13.), članka 4. Odluke o načinu pristupa informacijama v.d. direktorice Radija Našice d.o.o. donosi

O D L U K U
o određivanju službenika za informiranje

I.

Danko Justić, voditelj marketinga Radija Našice d.o.o., određuje se za službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu:službenik za informiranje).

II.

Službenik za informiranje obavlja poslove:

– rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija,
– razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim
dokumentima, a koje su bitne za javnost,
– osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava
utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama,
– poduzima sve radnje i mjere potrebne radi urednog vođenja evidencije zahtjeva za pristup informacijama

III.

Pisani zahtjevi u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informacijama podnose se na adresu: Radio Našice d.o.o., 31500 Našice, Dore Pejačević 2 i putem maila na adresu: just@radionasice.hr.
Usmeni zahtjevi primaju se na zapisnik tijekom radnog vremena Radija Našice, od ponedjeljka do petka od 8 do 14 sati.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na internetskim stranicama Radija Našice na adresi: www.radionasice.hr.

Direktorica
Tomislava Justić